Belépés.. Dr. Garaczi Imre

Dr. Garaczi Imre

Önéletrajz

Array Array

Személyes adatok

Elérhetőségek:

Név: Dr. habil. Garaczi Imre

Egyetemi cím:

Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

Pannon Egyetem

Egyetem utca 10.

Veszprém

H-8200

Telefon: 06-88/624-274

Drótposta: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Végzettség:

Diploma: történelem szakos középiskolai tanár, ELTE, 1984

filozófia szakos középiskolai tanár, ELTE, 1989

Tudományos fokozatok: PhD, filozófiatudomány, DE, 2001

Dr. habil, MKE, 2004

Egyetemi beosztásai, feladatkörei:

Jelenlegi beosztása: egyetemi docens (2003-)

Előző beosztásai:

egyetemi tanársegéd (1998-2001)

egyetemi adjunktus (2001-2003)

Feladatkörök: MFTK Kari Tanács tagja

Szakmai szervezetek (tagság és/vagy betöltött funkciók):

Tudományos és szakmai szervezetek:

Magyar Filozófiai Társaság, tag

MTA Filozófiai Köztestület, tag

Nemzetközi Hermann Broch Társaság, tag

Stratégiai Kutatóintézet, Globalitás Műhely, kutató

Zentrum für Interkulturelle Studien, Fürstenfeld, kutató

 

Tudományos tevékenység

Kutatás:

Témák és területek:

Modern gazdaságetikai elméletek

19-20. századi politikai filozófiák

A politikaelméletek és a gazdaságetika kapcsolatai

Modern politikai eszmetörténet

Modern gazdaságpolitikai elméletek

Modern etikai elméletek

A két világháború közötti magyar filozófia

Kultúra- és civilizációelméletek

 

Tudományos elismerések, ösztöndíjak, elnyert pályázatok:

Ösztöndíjak

Nemzeti Kulturális Alapprogram, folyóirat-kiadási pályázat, 1996 és 2010 között 13 alkalommal

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, alkotói támogatás, 1998

Soros ösztöndíj, 1999, 2000

Oktatási Minisztérium, Humánerőforrás ösztöndíj, 2003-2004

NKÖM-NKA, alkotói támogatás, 2004-2005

Külügyminisztérium, NATO Kommunikációs Stratégia Pályázat, 2006

Kitüntetések:

Pro Universitate Pannonica (Vesprimiensi), Kis ezüst, 2009

Jelentősebb külföldi tanulmányutak:

1980. Berlin, Európa szeminárium (Humboldt Egyetem)

1996. Firenze, Róma, Nápoly (Az itáliai művészetek és filozófiák kapcsolata)

1998. New York, Graduate Faculty Philosophy Journal

1999. Sydney, Ashworth Centre for Social Theory

2000. London, Magyar Kulturális Központ

2001. Kairó, kultúrfilozófiai kutatás

2002. New York, művészetelméleti kutatások

2003. Párizs, művészetelméleti kutatások

2007. Fürstenfeld, globalizációelméleti kutatások

Folyóiratszerkesztői és kiadói tevékenység:

Pro Philosophia Füzetek, alapító szerkesztő és kiadó, 1995-2007

Mediterrán Világ, alapító szerkesztő és kiadó, 2005-

Arcafolyóirat.hu, szerkesztő, 2009-

Gazdaságetika.hu, alapító főszerkesztő és kiadó 2010-

 

Publikációk:

Legfontosabb publikációk:

 

1. Modernitás és morálbölcselet

Veszprém, 2002. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó, 151. p.

2. Korszellem és műalkotás

Veszprém, 2004. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó, 228. p.

3. Ész és sors (Modern politikabölcseleti vázlatok)

Veszprém, 2005. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó, 247. p.

4. A nemzettel Európában (Nemzetpolitikai írások)

Veszprém, 2006. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó, 200. p.

5. Önérdek és önzetlenség

(Modern gazdaságetika a társadalom- és politikaelméletek tükrében)

Veszprém, 2007. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó, 421. p.

6. Időlét és Halálpillanat (Kultúrbölcseleti írások)

Veszprém, 2008. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány Kiadó, 211 p.

7. Önérdek és önzetlenség

(Modern gazdaságetika a társadalom- és politikaelméletek tükrében)

Második, javított kiadás, Perfekt Kiadó, Budapest, 2009.

 

Rendszeresen oktatott tantárgyak

 

Előadás(ok):

Gazdaságetika

Filozófiatörténet

Kultúraelmélet

A globalizáció társadalomelmélete

Magyar filozófia

Globális problémák – megatrendek

Bevezetés Kelet-Közép-Európa 19-20. századi történetébe

Szemináriumok:

Politikai filozófia

Megapopuláció (Politikaelmélet)

A közjótól a világállamig (Politikaelmélet)

Sivatagok és oázisok (Politikaelmélet)

A politikai és gazdasági szupremáciák természetrajza a 20. században

Nemzetpolitika és identitás a 20. századi Magyarországon

Etika

Bioetika

 

Javasolt diplomadolgozati- és TDK-témák

 

-  A 21. század új gazdaságetikai folyamatai

-  Idő és internet

-  Magányos emberek a tömegtársadalomban

-  A külső és a belső képek kapcsolatai a posztmodern filozófiákban

-  A szabadság kérdése a modern demokráciákban

-  Elfogyasztja-e a kapitalizmus a társadalmi tőkét?

-  Etikai normák a mindennapi életben

-  A filozófia és az igazság

-  A modernitás képelméletei

-  A 20. század kritikai elméletei

-  Idő és tér: mítosz, esztétikum, teoretikum

-  Interpretáció és perspektíva a modern műalkotásokban

-  Modern politikai filozófiák a 19-20. században

-  Modern történetfilozófiai elméletek

-  A filozófia mint haszontalan „tudomány”

-  A magyar filozófia főbb irányzatai a két világháború között

-  A modernitás jövőképei: racionalizmus és utópizmus

-  Sebesség, gazdaság és technika a 21. században

-  A cselekvés mint érdek és szenvedély

-  A láthatatlan kéz működése a modern piaci folyamatokban

-  A nemzeti karakter és az identitáspolitika kapcsolata

-  A magyar történelem és az európai társadalomfejlődés összefüggései

-  Szerelem, szeretet, szex: antropológia és szubjektum

-  A bioetika és a biopolitika a modern hatalomelméletekben

Publikációk:

Lektorált folyóiratokban megjelent tanulmányok:

A metafizikai vigasz művészete

In: Pro Philosophia Füzetek 1996/4-5., 163-169. o.

Értelem és modernitás.

In: Pro Philosophia Füzetek 1996/2-3., 56-69. o.

Történetfilozófiai arculatok.

In: Pro Philosophia Füzetek 1995/2-3., 128-137. o.

Költészet és filozófia.

In: Pro Philosophia Füzetek 1995/2-3., 215-227. o.

Az oksági elv mítosza.

In: Pro Philosophia Füzetek 1995/1., 75-84. o.

Faust és az Antikrisztusok.

In: Pro Philosophia Füzetek 1998/15-16., 165-173.o.

Egzisztencia és apokalipszis.

In: Pro Philosophia Füzetek 2000/21-22., 47-55.o.

Orfeusz utolsó kísérlete.

In: Pro Philosophia Füzetek. 2000/24., 89-101.o.

Élet és filozófia Kierkegaard-nál.

In: Pro Philosophia Füzetek 2001/28., 153-159.o.

Globalizáció a történetfilozófia horizontja előtt.

In: Pro Philosophia Füzetek, 2002/30., 117-125. o.

A gond emberéről gondolkodva.

In: VárUcca Műhely, 2002/ 1-2., 95-98. o.

Halasy-Nagy József történetfilozófiai elvei.

In: Valóság, 2003/1., 88-98. o.

Az erkölcsi szocializáció és a személyiség esetlegessége

In: Világosság, 2003/ 5-6., 185-193. o.

Diskurzus és retorika Homérosztól Foucault-ig

In: Pro Philosophia Füzetek, 2003/36., 89-97. o.

Idő és képtudat

In: Pro Philosophia Füzetek, 2004/38., 95-103. o.

Barangolás a szabadság ösvényein

In: Pro Philosophia Füzetek, 2004/40., 31-52. o.

A szellem szabadsága és a morálbölcselet

In: Életünk, 2004/11-12., 1030-1044. o.

Esztétikai ítélet és a test reprezentációja

In: Világosság, 2005/2-3., 75-84. o.

Bibó és a kelet-európai kisállamok

In: Magyar Lettre Internationale, 2005/Ősz, (58) 51-53. o.

Az élet eredendő nehézsége és a művészi gondolkodás

In: VárUcca Műhely, 2005/2., 3-12. o.

A civil társadalom és a politika

In: Valóság, 2005/10., 1-17. o.

A világválságtól a hagyományig

In: Valóság, 2005/11., 53-76. o.

Dionüszosz és a „Megfeszített”

In: Mediterrán Világ, 2005/1., 138-168. o.

A filozófia története és a történelem filozófiája

In: Pro Philosophia Füzetek, 45. (2006) 21-32. o.

Dalmáciai és horvátországi régiségek

In: Mediterrán Világ, 2. (2006) 98-110. o.

A pénz filozófiája az érdekek és a szenvedélyek tükrében

In: Pro Philosophia Füzetek, 47. (2006) 111-136. o.

Időlét és halálpillanat

In: Pro Philosophia Füzetek, 48. (2006) 138-166. o.

Nemzeti karakter és identitáspolitika

In: Valóság, 2007/4., 1-26. o.

Ikonológia és jelentés kapcsolata a „Kunstwollen” fogalmában

In: Pro Philosophia Füzetek, 49. (2007) 63-73. o.

A hatalomelméletek politikai és gazdasági összefüggései

In: Valóság, 2007/9., 1-21. o.

A jóléti állam jelene és perspektívái I-II.

In: Comitatus, 2007/július-augusztus, 3-22. o.; 2007/szeptember, 3-11. o.

A hullámelmélet lovagja az idealizmus és a realizmus között

In: Pro Philosophia Füzetek, 50. (2007) 3-23. o.

A bizalom és a hasznosság szelleme a globalizáció korában

In: Pro Philosophia Füzetek, 51. (2007) 171-199. o.

Az erkölcsi értéktanok és a kultúra világa

In: Pro Philosophia Füzetek, 52. (2007) 127-135. o.

„Nem mi kényszerítjük ki a véget – a vég kényszerít minket”

In: Mediterrán Világ, 5. (2007) 59-71. o.

Konzervativizmus: szerep, morfológia és világrend

In: Valóság, 2008/11. 93-112. o.

Egy (mosolytalan) szőke spanyol az Escorialban

In: Mediterrán Világ, 7. (2008) 3-18. o.

Mediterrán Világ

In: Külügyi Szemle, 2008/3. 188-191. o.

A művészet és életvilág egysége a reneszánszban

In: Mediterrán Világ, 9. (2009) 38-49. o.

A mediterráneum bűvöletében élő tudós

In: Mediterrán Világ 10. (2009) 3-9. o.

A feminizmus problémái az 1970-es években.

In: Mediterrán Világ 14. (2010) 45-62.o.

 

Önálló könyvek:

Modernitás és morálbölcselet

Veszprém, 2002. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó, 151. p.

Korszellem és műalkotás

Veszprém, 2004. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó, 228. p.

Ész és sors (Modern politikabölcseleti vázlatok)

Veszprém, 2005. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó, 247. p.

A nemzettel Európában (Nemzetpolitikai írások)

Veszprém, 2006. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó, 200. p.

Önérdek és önzetlenség

(Modern gazdaságetika a társadalom- és politikaelméletek tükrében)

Veszprém, 2007. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó, 421. p.

Időlét és Halálpillanat (Kultúrbölcseleti írások)

Veszprém, 2008. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány Kiadó, 211 p.

Önérdek és önzetlenség

(Modern gazdaságetika a társadalom- és politikaelméletek tükrében)

Második, javított kiadás, Perfekt Kiadó, Budapest, 2009.

Szerkesztői tevékenység:

Más szerzők köteteinek szerkesztése és kiadása:

Csejtei Dezső: Írások északról és délszakról

VHTA Kiadó, Veszprém, 1999.

Kiss Endre: A negatív univerzalizmus filozófiája és irodalma

VHTA Kiadó, Veszprém, 1999.

Simon Ferenc: Az erkölcsi értékeszme története

VHTA Kiadó, Veszprém, 1999.

Kaposi Márton: Filozófusok és filológusok

VHTA Kiadó, Veszprém, 1999.

Szilágyi István: Európaiság és modernitás

VHTA Kiadó, Veszprém, 2000.

Juhász Anikó - Csejtei Dezső: Történelem - kulcsra készen?

VHTA Kiadó, Veszprém, 2000.

Gyenge Zoltán: Az egzisztencia évszázada

VHTA Kiadó, Veszprém, 2001.

Csejtei Dezső: A halál hermeneutikája

VHTA Kiadó, Veszprém, 2001.

István Szilágyi: Hungary and the World

VHTA Kiadó, Veszprém, 2001.

Kalmár Zoltán: Az enyészet dicsérete

VHTA Kiadó, Veszprém, 2001.

Csejtei Dezső: Filozófiai etűdök a végességre

VHTA Kiadó, Veszprém, 2001.

Thiel Katalin: Maszkjáték

VHTA Kiadó, Veszprém, 2002.

Vásárhelyi Szabó László: Disjecti membra

VHTA Kiadó, Veszprém, 2003.

Goldman Leonóra: A XX. század magyar közéleti nyelve

VHTA Kiadó, Veszprém, 2003.

Simon Ferenc: A hegeli reálontológia születése

VHTA Kiadó, Veszprém, 2003.

Kalmár Zoltán: Az exponáló ember

VHTA Kiadó, Veszprém, 2004.

Folyamat és kaland. Tanulmányok Whitehead filozófiájáról

VHTA Kiadó, Veszprém, 2005.

Szilágyi István: Portugália és Spanyolország

VHTA Kiadó, Veszprém, 2006.

Gyenge Zoltán: Zarathustra és Viktor Eremita

VHTA Kiadó, Veszprém, 2006.

István Szilágyi: Política exterior y la ampliación de la unión europea

VHTA Kiadó, Veszprém, 2007.

Kutatástervezés a felsőoktatásban

VHTA Kiadó, Veszprém, 2008.

Perecz László: A fölfedezett reneszánsz

VHTA Kiadó, Veszprém, 2009.

 

Folyóirat-szerkesztői- és kiadói tevékenység:

Pro Philosophia Füzetek (Történet- és kultúrbölcseleti almanah)

Felelős szerkesztő és kiadó. 1995 és 2007 között megjelent 52 szám.

Mediterrán Világ (Kulturális folyóirat)

Felelős szerkesztő és kiadó. A 2005-ben indított folyóirat 16 száma jelent meg 2010-ig.

ARCA filozófiai folyóirat (arcafolyoirat.hu)

Felelős szerkesztő. 2009-től 3 szám jelent meg.

Gazdaságetika.hu (folyóirat az etikus gazdaságért és társadalomért) Főszerkesztő és kiadó. 2010-ben indult, 2 szám jelent meg.

Fordítások:

Enno Rudolph: Idegenközelség.

In: Pro Philosophia 1996/2-3., Veszprém, 183-193. o.

Max Scheler: Filozófiai világnézet.

In: Pro Philosophia 1996/2-3., Veszprém, 32-39. o.

Wolfgang Bialas: Postmodern és posthistorie.

In: Pro Philosophia 1996/1., Veszprém, 113-133. o.

Szerkesztett könyvek:

American Philanthropy

Társszerk.: Bárdos Jenő, Kalmár Zoltán

Veszprém, 1997. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó.

Város és egyetem.

Társszerk.: Szilágyi István

Veszprém, 1998. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó.

Glowing Hours.

Társszerk.: Bús Éva, Kalmár Zoltán

Veszprém, 1998. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó.

Nyelvpedagógia az ezredfordulón.

Társszerk.: Bárdos Jenő

Veszprém, 2002. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó.

Husse Papers 2005. Proceedings of the seventh biennial

conference I-II.

Társszerk.: Bárdos Jenő

Veszprém, 2006. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó. 727.p.

Mi a Nyugat? Atlantizmus és integráció.

Veszprém, 2007. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány

Társadalmak, nyelvek, civilizációk

Társszerk.: Szilágyi István

Veszprém, 2008. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány

Pro Philosophia Évkönyv 2008

Társszerk: Kalmár Zoltán

Veszprém, 2008. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány

Hadseregek a Mediterráneumban

Társszerk.: Szilágyi István

Veszprém, 2009. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány

Pro Philosophia Évkönyv 2009

Társszerk.: Kalmár Zoltán

Veszprém, 2009. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány

A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében

Társszerk.: Szilágyi István

Veszprém, 2010. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány

Pro Philosophia Évkönyv 2010

Társszerk.: Kalmár Zoltán

Veszprém, 2010. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány

Konferencia-előadások:

A "kettős tudatú" közlésfolyamat hatása a közéletben.

MTA-VEAB Konferencia, Veszprém, 1984. május

Az európai szabadságfogalmak történeti vetületei.

MTA-VEAB Konferencia, Veszprém, 1996. május

A multikulturalitás elméletei az európai irodalomban.

Veszprémi Egyetem, Színháztudományi Konferencia, Veszprém, 1997. május

Byron és Nietzsche. Antikrisztusok találkozása a XIX. század szellemi freskóján.

Veszprémi Egyetem, Színháztudományi Konferencia, Veszprém, 1997. május

Történetfilozófia és világtörténelem.

JATE Filozófia Tanszék-SZAB Konferencia, Szeged, 1998. szeptember

A tragikus életérzés evidenciái.

JATE Filozófia Tanszék-SZAB. Konferencia, Szeged, 1998. október

A minőség esélyei a tömegoktatásban.

Veszprémi Egyetem, Civitas-Universitas Konferencia Veszprém, 1999. május

Az elveszített egzisztencia és a morálfilozófia.

V. Erkölcsfilozófiai Konferencia, Kaposvári Egyetem, 1999. augusztus

Személyiségfilozófia és történetiség.

I. Veszprémi Filozófiai Napok Konferencia,Veszprémi Egyetem,1999. november

A filozófiai folyóiratkultúra az ezredfordulón.

Magyar Filozófiai Folyóiratok Konferenciája, Veszprémi Egyetem, 2000. április

Az emlékezet sorsa és a felejtés paradoxona.

Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2000. május

Közép-Európa mint különös és egyetemes.

Európa közepe - Közép-Európa? Konferencia, JATE, Szeged, 2000. október

Sors és történelem.

II. Veszprémi Filozófiai Napok Konferencia, Veszprémi Egyetem, 2000. november

F. Nietzsche megújított szubjektivitása.

VI. Erkölcsfilozófiai Konferencia, Kaposvári Egyetem, 2001. augusztus

Kierkegaard és a romantika.

III: Veszprémi Filozófiai Napok Konferencia, Veszprémi Egyetem, 2001. október

Halasy-Nagy József történeti emberképe.

MTA-SZAB Konferencia, Szeged, 2001. október

Leopold Ziegler nevelésfilozófiája.

II. Kiss Árpád Neveléstudományi Konferencia, MTA-Debreceni Egyetem, 2001. november

Das Problem der Zivilisation in der ungarischen Philosophie der Zwischenkriegszeit.

Wertnihilismus, Relevanten, Dignitaeten konferencia, Kodolányi Főiskola, Székesfehérvár, 2001. december

Globalizáció és történetfilozófia.

Stratégiai Kutatóintézet, Budapest, 2002. január

A filozófiától az alkalmazásig.

MTA-SZTE, Kecskemét, 2002. március

Az erkölcsi szocializáció a személyiség tükrében.

Magyar Pedagógiai Társaság Konferenciája, Szeged, 2002. május

Életbölcselet és diskurzus.

Filozófiai diskurzusok konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2002. június

Költészet és tájfilozófia.

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Konferenciája, Badacsony, 2002. június

Erkölcsi norma: univerzális egység és/vagy pluralizáció.

ELTE; Kijelentés, norma, cselekvés című tanévnyitó konferencia. 2002. szeptember

A normatív erkölcsi értékek és a személyiség esetlegessége.

II. Országos Neveléstudományi Konferencia, MTA, Budapest, 2002. október

Személyiség és történetfilozófia.

Filozófiai lábjegyzetek konferencia, Szegedi Tudományegyetem, 2003. május

Emlékezet, képtudat, ikonika.

VII. Erkölcsfilozófiai konferencia, Kaposvári Egyetem, 2003. augusztus

Retorika és diskurzus.

ELTE; Kijelentés, norma, cselekvés című tanévnyitó konferencia, Budapest, 2003. október

A pluralitás mint nevelésetikai kérdés.

III. Országos Neveléstudományi Konferencia, MTA, Budapest, 2003. október

Diskurzus és retorika Foucault-nál

IV. Veszprémi Filozófiai Napok konferencia, Foucault, ma; Veszprém, 2003. október

Média és multikulturalitás

III. Kiss Árpád emlékkonferencia, Debreceni Egyetem, 2003. november

Emlékezet, képtudat, idő

A Magyar Pszichiátriai Társaság és az Ernst Múzeum konferenciája, Budapest, 2004. április 24.

A bűn mint a művészi ábrázolás forrása

Lábjegyzetek Platónhoz (3.) konferencia, SZTE-MTA, Szeged, 2004. május 13-14.

Ízlésítélet és kultúra

Európa Nietzsche után (I.) konferencia, EKTF, Eger, 2004. június 4-5.

Esztétikai ítélet és a test reprezentációja

ELTE Filozófiai Intézet, tanévnyitó konferencia, Budapest, 2004. szeptember 23-25.

Az emlékezet és képtudat forrásai az időben

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, habilitációs előadás, 2004. október 21

A barátság egy lélek két testbe szakadva”

Lábjegyzetek Platónhoz konferencia (4), Szegedi Tudományegyetem-MTA, 2005. május 15-16.

A német romantika hagyománya és aktualitása

Colloquia Academiae Vesprimiensis konferencia, VEAB-Veszprémi Egyetem, 2005 június 1.

A filozófia története és a történelem filozófiája

ELTE Filozófiai Intézet, tanévnyitó konferencia, Budapest, 2005. szeptember 29-30.

Karácsony Sándor neveléselmélet és a multikulturalizmus

IV. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, DAB székház, 2005. november 4-5.

Gazdaság és kultúra a sebesség bűvöletében

„Gazdaság a kultúrában, kultúra a gazdaságban” konferencia, Szegedi Akadémiai Bizottság, Kecskemét, 2006. április 21-22.

Sebesség és globalizmus

Interdiszciplináris elméleti konferencia, Német-Magyar Filozófiai Társaság – Friedrich Ebert Alapítvány, Budapest, 2006. április 28.

A lelkiismeret és az ítélőerő kapcsolata

Lábjegyzetek Platónhoz konferencia (5), Szegedi Tudományegyetem-MTA, 2006. május 11-12.

Ikonológia és jelentés kapcsolata a „Kunstwollen” fogalmában

MTA-ELTE Filozófiai Intézet, Budapest, 2006. szeptember 28-29.

A művészet és megértés képi reprezentációi az időben

Eszterházy Károly Főiskola, BTK, 2006. november 9-10.

Ember és technika kapcsolata a sebesség korában

Mi a Nyugat? Interdiszciplináris konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém, 2006. december 12-13.

Hogyan lettem a marxizmus hatására indián törzsfőnök?

Lábjegyzetek Platónhoz konferencia (6), Szegedi Tudományegyetem-MTA, 2007. május 10-11.

A demokrácia kérdése a hatalomelméletek tükrében

Paradigmaváltás a demokrácia- és államelméletben, Stratégiai Kutatóintézet - Századvég Kiadó, Magyar Kultúra Alapítvány, Budapest, 2007. szeptember 7.

Arab-izraeli konfliktusok

Mediterrán Világ Symposium I., Pannon Egyetem BTK, Veszprém, 2007 október 5.

Az erkölcsi értéktanok és a kultúra világa

Filozófiai irányzatok Magyarországon a XX. század első felében, Pécsi Tudományegyetem

BTK, 2007. november 9-10.

Filozófia és tudomány.

A tudományos kutatás metafizikai és társadalomtudományi összefüggései

ITDK (plenáris előadás), Pannon Egyetem, 2007. november 14.

A kulturális identitások sorsa a civilizációkban

Társadalmak, nyelvek, civilizációk. BTK-konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém, 2007. november 23-24.

Igazságosság a személyes evidenciától a társadalmi igazolásszintekig

In: Lábjegyzetek Platónhoz konferencia (7), Szegedi Tudományegyetem-MTA, 2008. május 15-16.

Egy jezsuita ‘hadsereg’ Paraguayban

In: Mediterrán Világ Symposium III., Pannon Egyetem, Veszprém

2008. november 07.

Én és a másik, avagy lehetséges-e elementáretika?

In.: „Kortárs etikai irányzatok – gondolkodók” konferencia, EKTF,

Eger, 2008. november 13-14.

Kereskedelem és kartográfia a Mediterráneumban

In.: Gazdaság és társadalom a Mediterráneumban. SZTE, TTI, 2008. november 21.

Tájfilozófia és költészet kapcsolata Hamvas Béla értelmezésében

In: A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében” című konferencia, PE, MFTK, MTA-VEAB, Veszprém, 2009. május 08.

A feminizmus új tendenciái az 1970-es években – Spanyolországban és Olaszországban

In: Mediterrán Világ Symposium IV. Pannon Egyetem, Veszprém

2009. október 16.

Időfenomenológiai problémák a 21. század elején

In: Új paradigmák – Új gondolkodás című konferencia, Sopron, Paradigmakutató Intézet, 2009. október 30-31.

Kronos a priori? Kairos a posteriori? Időfenomenológiai kísérletek a magyar filozófiában

In: „Az a priori rejtjelei a magyar filozófiában” konferencia. Miskolci Egyetem, BTK, Filozófiai Intézet, 2009. november 20-21.

Társadalmi modellek és kockázatok

Kockázati társadalom és felelősség című konferencia, Pécsi Tudományegyetem-Művészetek és Irodalom Háza, Pécs, 2010. április 29-30.

Az akarat mint Janus-arc – kalandok a metafizika és a pszichológia határán

In: Lábjegyzetek Platónhoz konferencia (9), Szegedi Tudományegyetem-MTA-MFT,

2010. május 13-14.

A zarándoklat fogalmának értelmezése a Mediterráneumban

In: Mediterrán Világ Symposium V. Pannon Egyetem, Veszprém

2010. május 20-21.

Az idő narratívái

In: Új Paradigmák – Új Gondolkodás című konferencia, Stratégiakutató Intézet-Paradigma- kutató Intézet, Sopron, 2010. május 29-30.

Előadások külföldi konferenciákon:

Vertrauen, Nützlichkeit und Globalisierung

Europäischen Netzwerks für Globalisierungsforschung, Werkstattsitzung,

Fürstenfeld (Ausztria), 2007. május 30-31.

Geschichte und Philosophie

Zentrum für Interkulturelle Studien

Fürstenfeld (Ausztria), 2008. március 28-29.

Lektorált konferenciakötetekben megjelent tanulmányok:

Hatalom, szubjektum és Európa

In: Hazánk és Európa. Veszprém, 1996. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 81-87. o.

A városeszme a bűn és a szürracionalizmus keresztútján.

In: Város és egyetem. Veszprém, 1998. Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó, 269-277. o.

A modern egzisztencia sorsa.

In: Civitas és Universitas. Szerk.: Szilágyi István

Veszprém, 2000. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 231-241. o.

Morálfilozófia, avagy az elveszett egzisztencia keresése.

In: Az értékek akarása. Kaposvár, 2000. Kaposvári Egyetem Kiadó, 144-152. o.

Közép-Európa mint különös és egyetemes.

In: Európa közepe - Közép-Európa. Szeged, 2000. Librarius Kiadó, 64-70. o.

A modern egzisztencia és az egyetem.

In: Filozófia a globalizálódó világban. Szerk.: Loboczky János

Eger, 2001. EKF-Líceum Kiadó, 196-205.o.

Leopold Ziegler nevelésfilozófiája.

In: Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma. A II. Kiss Árpád

Emlékkonferencia előadásai. Szerk.: Kiss Endre,

Debrecen, 2003. Debreceni Egyetemi Kiadó, 116-127.o.

A filozófiától az alkalmazásig.

In: Az alkalmazott filozófia esélyei. Budapest, 2002. Áron Kiadó, 87-95. o.

Nietzsche megújított szubjektivitása

In: A tünékeny moralitás. Kaposvár, 2002. Kaposvári Egyetem Kiadó, 139-146. o

Foucault és a diskurzus rendje

In: "Filozófiai diskurzusok". Szerk.: Loboczky János

Eger, 2003. EKF Líceum Kiadó, 325-338. o.

Erény és cselekvés

In: Lábjegyzetek Platónhoz. Az erény. Szerk.: Dékány András, Laczkó Sándor, Szeged, 2003. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány-Librarius, 147-157. o.

A bűn mint a művészi ábrázolás forrása

In: Lábjegyzetek Platónhoz 2-3. A bűn. Szeged, 2004. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány Librarius, 91-98. o.

Középpont nélkül. A pluralitás mint nevelésetikai kérdés

In: Az erkölcs szépsége. Kaposvár, 2005. Kaposvári Egyetem Kiadó, 547-552. o.

Művészi érték és ízlésítélet

In: „Európa Nietzsche után” Eger, 2005. EKF Líceum Kiadó, 147-166. o.

Prohászka Lajos művelődéselmélete

In: Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma.

Debrecen, 2005. Kiss Árpád Archívum Könyvtára, 84-94. o.

„A barátság egy lélek két testbe szakadva”

In: Lábjegyzetek Platónhoz 4. A barátság. Szerk.: Laczkó Sándor, Dékány András, Szeged, 2005. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány-Librarius, 79-90. o.

Gazdaság és kultúra a technika és a sebesség bűvöletében

In: Gazdaság és/vagy kultúra. Budapest, 2006. Gondolat Kiadó, 97-108. o.

Karácsony Sándor neveléselméletének kultúrfilozófiai gyökerei

In: Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása. Debrecen, 2006., Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, 288-298. o.

A lelkiismeret és az ítélőerő kapcsolata

In: Lábjegyzetek Platónhoz. 5. A lelkiismeret. Szerk.: Dékány András, Laczkó Sándor, Szeged, 2006. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány-Librarius, 204-211. o.

Sebesség és globalizmus

In: Demokráciaelmélet és demokratikus deficitek a globalizáció korában. Budapest, 2007. Friedrich Ebert Alapítvány - Német-Magyar Filozófiai Társaság, 82-90. o.

A művészi megértés, képi reprezentációk, időbeliség

In: Költészet és gondolkodás. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Eger,

2007. EKF-Líceum Kiadó, 161-168. o.

Jézus „hadserege” és a kapitalizmus

In: Hadseregek a Mediterráneumban. Veszprém-Budapest, 2009. Pannon Egyetem MFTK – HM Zrínyi Kht. – Zrínyi Kiadó, 189-199. o.

Igazságosság a személyes evidenciától a társadalmi igazolásszintekig

In: Lábjegyzetek Platónhoz. 7. Az igazságosság. Szeged, 2009. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, 159-175. o.

Én és a Másik a szétfeszített létezésben

In.: „Kortárs etikai irányok – gondolkodók”. EKF Líceum Kiadó, Eger, 2009. 98-111. o.

A demokrácia kérdése a hatalomelméletek tükrében

In: Az átmenet egyensúlya. Áron Kiadó, Budapest, 2010.410-418.o.

Tájfilozófia és költészet

In: A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében. Veszprémi Humán

Tudományokért Alapítvány, Veszprém, 2010. 485-492. o.

Az a priori értelmezése 19. századi magyar filozófiai szövegekben

In: Pro Philosophia Évkönyv 2010., Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány,

Veszprém, 2010. 58-66. o.

Társadalmi modellek és kockázatok

In: Kockázati társadalom és felelősség. Áron Kiadó, Budapest, 2010. 141-154.o.

 

Idegen nyelvű konferenciakötetekben megjelent tanulmányok:

Power, The Subject and Europe

In: Hungary and Europe. Veszprém, 1996. 205-213.o.

The Philosophy of History as the Play of the Historic Reason.

In: Európai integráció-Európai filozófia. Ész-Élet- EgzisztenciaVI.

Szeged, 1999. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, 277-286. o.

Records of the Tragical Awareness of Life.

In:El 98 a la luz de la literatura y la filosofía.

Szeged, 1998. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, 99-105.o.

Aspekte der Geschichtsphilosophie

In: Sectio juridica et politica. Tomus XXV/1., Miskolc, 2007. Miskolc University Press, 63-72. o.

Geschichte und Kultur

In: JURA, 2007/2. 181-183. o.

Von der Weltkrise zur Tradition

In: JURA, 2010/1. 30-48. o.

 

Elektronikus formában megjelent tanulmányok:

Egzisztencia és apokalipszis In:(www.c3.hu/~prophil/), 2000/1.

Orfeusz utolsó kísérlete In:(www.c3.hu/~prophil/), 2000/4.

Élet és Filozófia Kierkegaard-nál In:(www.c3.hu/~prophil/), 2001/4.

Globalizáció a történetfilozófia horizontja előtt In:(www.c3.hu/~prophil/), 2002/2.

A modern politikai test és a civilitas fogalma

In: http://anthropolis.ngo.hu/tanulmanyok/index.html

A társadalmi tőke helyzete és jövője a 21. században

In: arcafolyoirat.hu/2

Független hivatkozások száma: 69

 

Összes publikáció száma tematikus bontásban:


 1. Önálló könyvek:                                                                      7
 2. Szerkesztett könyvek:                                                           12
 3. Lektorált konferenciakötetben megjelent tanulmányok:              28
 4. Lektorált folyóiratokban megjelent tanulmányok:                        41
 5. Fordítások:                                                                             3
 6. Idegen nyelven megjelent tanulmányok:                                    6
 7. Elektronikus formában megjelent tanulmányok:                           6
 8. Előadások konferenciákon:                                                     64
 9. Előadások külföldi konferenciákon:                                            2
 10. Más szerzők tanulmányköteteinek szerkesztése és kiadása:          22
 11. Folyóirat szerkesztői és kiadói tevékenység:                              71

Összesen:                                                                                  262

 

Veszprém, 2010. szeptember 30.

Dr. habil. Garaczi Imre
egyetemi docens

Módosítás: (2013. november 28. csütörtök, 01:10)

 

Mediterrán Világ

Ki olvas minket

Oldalainkat 14 vendég böngészi

Támogatóink

 

 

 

 

Számláló

Látogatások: 2010.10.15 óta.

Friss hírek


Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Népszerű


Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79